Våra policys

policysVi har nedskrivna policys inom nedanstående områden och dessa anger principer, värderingar och riktlinjer för hur vi ska arbeta och agera inom respektive område. Det är viktigt att våra policys kommer alla till del och därför sitter de idag uppsatta på vårt kontor samt finns tillgänglig för all personal elektroniskt via vårt ledningssystem samt på hemsidan. På så vis blir våra policys en ständig påminnelse om hur vi ska verka för att nå våra mål när det gäller respektive område; Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Alkohol- och droger samt Etiska frågor.

Kvalitetpolicy
Netab är känt för sin höga kvalitet i utfört arbete och kvalitet är något vi värderar högt. Vi strävar ständigt efter att bibehålla och försöka förbättra den höga kvalitet som genomsyrar vår verksamhet och vår kvalitetspolicy är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Miljöpolicy
Vi strävar efter att bidra till en bättre miljö i allt vi gör. Vi tar ett stort ansvar i att förebygga miljöpåverkan genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön. Vi sätter mål och handlingsplaner för vårt miljöarbete och vår miljöpolicy fungerar som ett verktyg i det arbetet.

Arbetsmiljöpolicy
Vi på Netab jobbar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågan i fokus, såväl utifrån den sociala aspekten som ur säkerhetssynpunkt. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö och jobbar för att främja detta på alla uppdrag. Arbetsmiljöpolicyn bidrar till detta arbete genom att ange principer och riktlinjer för hur vi ska agera för att uppnå trevlig och säker arbetsmiljö får både personal, kollegor i branschen och våra kunder.

Alkohol- och drogpolicy
För oss på Netab är bruk av alkohol och/eller droger totalt förbjudet under arbetstid. Ser vi att någotdera brukas på en arbetsplats där vi utför uppdrag eller om vi misstänker att någon i vår omgivning är påverkad på jobbet kommer vi att reagera. Vi jobbar ständigt för att bidra till en säker arbetsmiljö och däri ingår nykterhet. Vår Alkohol- och Drogpolicy visar vår tydliga ståndpunkt kring detta. Netab är dessutom en helt rökfri arbetsplats och vi erbjuder våra anställda hjälp med rökavvänjning via företagshälsovården.

Etisk policy
Vår etiska policy anger de värderingar och riktlinjer som företaget förhåller sig till när det gäller frågor rörande etik och moral. Vi förespråkar transparens och tydlighet i arbetet samt strävar efter en god kommunikation både internt och externt mot kunder. Genom att efterleva vår etiska policy vill vi fortsätta att vara en såväl attraktiv arbetsgivare som uppskattad leverantör.