Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR NETAB DINA PERSONUPPGIFTER

NETAB Gruppen AB (Netab) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är EUs dataskyddsförordning 2016/679/EC (GDPR), benämnd tillämplig dataskyddslagstiftning”.

Netab värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna Integritetspolicy samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Netab behandlar dina Personuppgifter. Har du frågor om vår behandling av Personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

NETAB Gruppen AB, org.nr. 556391-9454, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Insamling av Personuppgifter

Netab samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss (inkommer med förfrågan, beställer jobb, tecknar avtal), kontaktar oss via e-post, söker arbete hos oss, är anställd eller inhyrd eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Netab behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis kunder åt vilka vi utför arbete som UE, andra elinstallatörer eller Skatteverket.

Netab behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Netab.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Netab för att vi ska kunna;

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig

• hantera och administrera anställningar

• hantera och administrera arbetsansökningar

• kontakta dig

• fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder (kundavtal)

• hantera och administrera felanmälningar och förfrågningar

• hantera och administrera byte eller underhåll elmätare

• förse anläggningar som ska nybyggas med el

• skapa underlag vid fakturering och bokföring

• ta fram statistisk för analysändamål

Netab behandlar de Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Netab kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Netab behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Mottagare av uppgifter

Dina Personuppgifter behandlas av Netab och Netabs personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Netabs kundavtal, rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Netab.

Överföring av Personuppgifter

Netab överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Lagring och Behandling

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Netab behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Netab, vilka framgår av företagets Behandlingsregister. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättslig förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
  • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
  • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
  • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
  • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
  • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Netab bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

NETAB Gruppen AB

Box 513, 146 33 Tullinge

info@netab.se

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Säkerhet

Netab arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies

Netabs webbplats kan använda små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Syftet är då att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen på hemsidan. 

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Netab gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.netab.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy. Se kontaktuppgifter nedan.

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 maj 2018.